Читайте нас также в жжАрхивы


Всего постов

4329
Фотографии животных

Алтай

Томск

Фотографии природы

Исротель и права рабочих. ,עבודה באילת. ישרוטל וזכיות עובדים

23.06.2013

“מעבר לכך, אנו מקיימים במלונות ‘ישרוטל’ את הוראות החוק לעבודה בישיבה, ובכל עת שאין אורחים בדלפק הקבלה, יכול פקיד הקבלה לשבת על כסא הניצב בקבלה לצורך זה. המשמעות של מצב זה היא שאכן יש ימים עמוסים בהם מתבצעת כל העבודה בעמידה. ”
http://www.ereverev.co.il/article.asp?id=18267

ביטוי לדרישה לישיבה בעבודה כמענה לצרכיו הבסיסיים של האדם העובד, גם בהיבט הפיזיולוגי, ניתן למצוא בהמלצות המוסד לבטיחות ולגיהות בנושא ארגונומיה בהן נקבע כי “בעקרון מומלץ ככל הניתן לבצע את מטלות העבודה בישיבה”. זאת, לאור המימצאים לפיהם עבודה בעמידה באופן קבוע יכולה לגרום לבעיות בריאות ואף לסיכוני בריאות אצל עובדים.

בית הדין הארצי פסק, כי הזכות לעבודה בישיבה נובעת מן הערכים החוקתיים של כבוד האדם העובד, ההכרה באוטונומיה האישית שלו והשמירה על חייו ועל גופו של האדם באשר הוא אדם. הזכות לישיבה בעבודה נמנית על זכויות המגן הראשוניות של העובד כזכות חוקית, קיומית ומובנת מאלי ָ ּה, הבאה לענות, בין היתר, על רווחתו וצרכיו הפיזיולוגיים־ארגונומיים והבריאותיים של האדם העובד במקום העבודה. בית הדין הסביר, כי הוראות החוק מטילות על המעסיק שתי חובות נפרדות: האחת – החובה להעמיד מקומות ישיבה לעובדים במהלך ההפסקה, בכל סוג של עבודה, במקום העבודה; השניה – החובה להעמיד אפשרות לישיבה לעובד במהלך ביצוע העבודה השוטפת. באשר לחובה השניה ישנה חזקה לפיה ביצועה הרגיל של כל עבודה מאפשר ישיבה, ונטל השכנוע בדבר הפרכת חזקה זו מוטל על המעביד. בית הדין קבע כי טענת הגנה של המעביד לפיה “ביצועה הרגיל של העבודה אינו מאפשר ישיבה” תפורש בצמצום, בשים לב לנסיבות המקרה, לרבות הזמן ומקום ביצוע העבודה. עוד קבע בית הדין כי חוק הזכות לעבודה בישיבה אינו חל על עובדים “מוחלשים” בלבד, וכן כי לא תישמע טענת הגנה של מעביד, כי יצא ידי חובתו במתן אפשרות ישיבה לעובד במהלך עבודתו, בכך שהעמיד לרשותו מקום ישיבה בהפסקה, שכן מדובר בשתי חובות נפרדות החלות על המעביד במצטבר, אותן עליו למלא כלפי העובד כל אחת בפני עצמה.

http://www.osh.org.il/uploadfiles/m_337_21-22.pdf

ישרוטל. נופש. הנחות
עבודה באילת
עבודה במלונות

  • Добавить в livejournalLivejournal
Новосибирен
  • комментариев 0
  • смотрело: 5

Comments

comments

РЕПОРТАЖИ // СТАТЬИ // НОВОСТИ
Рецензии к фильмам
Культура
Статьи, аналитика, обзоры, репортажи
Хватит кормить Москву!
Монстрации в Новосибирске
Исторические фотографии - архивы - Новосибирск
Круглые столы